wyszukiwanie zaawansowane

Kategorie

Kontakt

Regulamin


                                           Regulamin sklepu internetowego
                                             DYSKONT FILATELISTYCZNY

                            


                                                          
   I. Informacje ogólne
     1  Regulamin sklepu internetowego Dyskont Filatelistyczny zwany dalej "Regulaminem" określa zasady składania zamówień
       oraz sprzedaży artykułów znajdujących się w ofercie zwanego dalej "sklepem internetowym", działającego pod adresem  
       www.dyskontfilatelistyczny.pl , którego właściciel wpisany jest do rejestru CEIDG pod nazwą "Dyskont Filatelistyczny"
       z numerem NIP 875-101-26-28, oraz numerem REGON 870183917. 
     2  Przed złożeniem zamówienia w sklepie internetowym Zamawiający jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem
     3  Dokonanie zakupu oznacza zawarcie umowy sprzedaży zamawianych towarów ze sklepem internetowym,
       tym samym akceptację warunków Regulaminu
     4  Bieżący kontakt ze Sprzedającym w sprawach umów zawieranych na podstawie Regulaminu dla klientów krajowych jak i zagranicznych
       możliwy jest pod adresem e-mail: dyskont.filatelistyczny@gmail.com, lub sklep@dyskontfilatelistyczny.pl 
       oraz pod numerem telefonu 697-984-804
     5  Sklep prowadzi tylko i wyłącznie sprzedaż wysyłkową. Nie prowadzi sprzedaży na miejscu.

 
  II. Zamówienia 
     1  Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Możliwość realizacji zamówień jest weryfikowana w dni powszednie
        do godziny 16:00, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane są w najbliższym dniu roboczym.
     2  Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje na podane konto e-mail automatycznie generowany przez sklep list elektroniczny
        ze szczegółami zamówienia, co stanowi moment zawarcia umowy.
     3  Realizacja zamówienia (wysyłka towaru) następuje po otrzymaniu przez Sprzedającego kwoty gwarancyjnej równej wartości brutto zamówienia.
        Przekazanie kwoty gwarancyjnej do Sprzedającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia
        do realizacji. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego.W przypadku nieprzekazania kwoty gwarancyjnej
        we wskazanym okresie Sprzedający składa Zamawiającemu przy użyciu poczty elektronicznej oświadczenie o odstąpieniu od umowy
     4  W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, w szczególności z uwagi na brak dostępności towaru zgodnie z zamówieniem
        Sprzedający niezwłocznie informuje o tym Zamawiającego drogą e-mailową lub telefoniczną, wskazując zakres, w jakim zamówienie 
        może zostać zrealizowane.
     5  W przypadku, gdy Zamawiający dokonał wpłaty kwoty gwarancyjnej z tytułu zamówienia, które zostało następnie zmodyfikowane lub anulowane
        Sprzedający zwraca Zamawiającemu równowartość zapłaconej kwoty w ten sam sposób, w jaki płatność została dokonana tj.w terminie 14 dni.
     6  Ceny towarów, znajdujących się w sklepie internetowym, wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto.
        Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca z chwilą złożenia zamówienia przez Zamawiającego i gwarantowana do dnia potwierdzenia
        realizacji zamówienia. Powyższe stosuje się również do wszelkich kosztów dodatkowych składających się na wartość brutto zamówienia.
     7  Anulowanie lub zmiany zamówienia należy zgłosić poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie pod numerem telefonu 697-984-804
     8  Od chwili wysłania towaru klient nie może anulować lub zmienić zamówienia.


 III. Dostarczenie przesyłki i płatności
     1  Dostawa zamówionych w sklepie internetowym towarów realizowana jest przesyłkami pocztowymi, nadawanymi za pośrednictwem
        Poczty Polskiej S.A.
     2  Koszty dostawy na terenie Polski i za granicę,ponosi Zamawiający.
     3  Informacja o rodzajach przesyłek pocztowych, którymi Zamawiającemu może zostać wysłane zamówienie widoczna jest w oknie "Twój Koszyk"
        oraz sekcji dostawa przed złożeniem zamówienia.
     4  Do każdej wysłanej przesyłki dołączany jest dowód zakupu
     5  Za zakupy w sklepie internetowym, wpłaty dokonać można w następujących formach:
        a) przelew bankowy
        b) płacę przez internet
     6  Potwierdzenie przelewu nie jest uważane za płatność. Za wpłatę uważa się płatność odnotowaną na rachunku bankowym Sprzedającego
     7  Wszystkie przesyłki listowe i paczkowe na terenie Polski wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej
        oraz firmy InPost.
     8.  Przesyłki zagraniczne realizowane są wg cennika i taryfikatora stref Poczty Polskiej S.A. po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym
    
 

  IV. Reklamacje i zwroty
     1  Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów. Umowę, od której odstąpiono, 
        uważa się za niezawartą.
     2  W przypadku zamiaru odstąpienia od umowy Zamawiający składa na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy na formularzu 
        zamieszczonym na dole strony niniejszego Regulaminu i przesyła je do Sprzedającego, w terminie 14 dni 
        od dnia doręczenia mu towaru, a jeżeli towar jest dostarczany częściami, od doręczenia ostatniej części.
        Do zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zamawiający ma prawo wykorzystać w tym celu 
        formularz odstąpienia od umowy, stanowiący załącznik do Regulaminu. Nie ma możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy 
        drogą elektroniczną.
     3  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru niezwłocznie,
        nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie towaru przed jego upływem. 
        Koszty zwrotu towaru ponosi Zamawiający.
     4  W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Sprzedający zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wpłaconej kwoty za towar objęty zwrotem
        oraz uiszczonych kosztów wysyłki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu.
        Jednakże, jeżeli Zamawiający wybrał sposób dostarczenia towaru zamówienia inny, niż najtańszy sposób oferowany przez Sprzedającego
        dla danego zamówienia, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
        Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Zamawiający, chyba że Zamawiający uzgodni 
        ze Sprzedającym inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedający wstrzymuje się ze zwrotem płatności 
        otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu jego odesłania, 
        cokolwiek nastąpi wcześniej. Sprzedający dokona również korekty uprzednio przekazanych Zamawiającemu dowodów zakupu 
        (specyfikacja korygująca).
     5  Jeżeli Zamawiający przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim otrzymał potwierdzenie realizacji zamówienia, zamówienie 
        jest anulowane.a Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób 
        wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i właściwości towaru.
     6  Zamawiający ma prawo do reklamacji w przypadku niezgodności towaru z umową. Reklamację z tego tytułu Zamawiający składa na piśmie
        lub e-mailem w terminie 14 dni od dnia dostarczenia mu towaru. Adres do korespondencji oraz adres e-mail określony jest w § 1 ust. 4 i 6.
        Reklamacja może zawierać jedno z żądań: obniżenia ceny, usunięcia wady, wymiany towaru na wolny od wad albo oświadczenie o 
        odstąpieniu od umowy.
     7  Sprzedający może żądać uzupełnienia reklamacji poprzez przesłanie na adres wskazany w wezwaniu o uzupełnienie reklamacji,
        kopii lub skanu dowodu zakupu (np.faktury lub specyfikacji), opakowania przesyłki w której reklamowany towar nadszedł lub towaru,
        który jest przedmiotem reklamacji.Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia, jeżeli jest kompletna, 
        bądź uzupełniona, jeżeli to było wymagane. Dostarczenie Sprzedającemu towaru na warunkach określonych w niniejszym ustępie, 
        następuje na koszt Sprzedającego.
        a) Złożenie reklamacji nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
     8   W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Sprzedający niezwłocznie informuje o tym Zamawiającego i dokonuje w zależności 
        od żądania przesyła Zamawiającemu pełnowartościowy towar, a wobec braku takiej możliwości, zwraca Zamawiającemu 
        należną kwotę przelewem na konto. Sprzedający wystawia Zamawiającemu odpowiednią korektę dowodu zakupu 
        (faktura korygująca lub specyfikacja korygująca).
        a) Jeżeli reklamacja Zamawiającego nie została uznana za uzasadnioną, Zamawiający może:
          - podjąć próbę rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedającym w sposób pozasądowy, w szczególności:
          - skierować sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy właściwym 
          Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej;
          - zwrócić się do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego między 
         Sprzedającym a Zamawiającym.
         b ) Zastosowanie określonego sposobu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu możliwe jest tylko za 
         obopólną zgodą Zamawiającego i Sprzedającego.
         Szczegółowe procedury pozasądowego rozstrzygania sporów między Zamawiającym a Sprzedającym dostępne są na stronie internetowej
         Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl, na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów 
         Inspekcji Handlowej,
     9   W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do określenia praw i obowiązków Zamawiającego i 
         Sprzedającego w przypadku stwierdzenia wady towaru zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego, w szczególności
         przepisy o rękojmi przy sprzedaży.
    10   Niezależnie od trybu określonego powyżej, w przypadku otrzymania przesyłki z zamówionym towarem w stanie uszkodzonym 
         bądź niekompletnym (ubytek), Zamawiającemu, jako adresatowi przesyłki, przysługuje prawo do wniesienia reklamacji i dochodzenia roszczeń 
         odszkodowawczych na zasadach ogólnych określonych przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U.2012 poz.1529) 
         i rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej
        (Dz.U z 6 grudnia 2013 r. poz.1468), a w przypadku przesyłek kierowanych za granicę na zasadach określonych w aktach
        Światowej Konwencji Pocztowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 206, poz.1494).  V. Postanowienia końcowe                                   
      1  W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego
         oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Nr 2014.827).
      2  Rejestrując się w sklepie internetowym klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień
         dokonywanych w sklepie internetowym. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia klienta
         przez sklep internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
      3  Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity
         Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodne z ww. ustawą, 
         Klienci Sklepu internetowego mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
       4  Zbieranie danych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności.
       5  Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://www.dyskontfilatelistyczny.pl/
          Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

    W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt:
    poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie: 

Przejdź do strony głównej

Szczególnie polecamy z naszej oferty

 • Folder 5135-5139 Nowoczesny tabor kolejowy

  Folder 5135-5139 Nowoczesny tabor kolejowy

  Nowoczesny tabor kolejowy Znaczki pocztowe o wartości 3,30 zł, emisji "Nowoczesny tabor kolejowy". W ramach emisji wydajemy 5 znaczków pocztowych prezentujących modele nowoczesnych pojazdów szynowych wykorzystywanych przez przewoźników w Polsce, tj.…
  159,90 zł
  szt. Do koszyka
 • Folder 5181 100. rocznica urodzin Czesława Słani

  Folder 5181 100. rocznica urodzin Czesława Słani

  Folder filatelistyczny ,,100. rocznica urodzin Czesława Słani". Wydawnictwo zawiera znaczek polski, znaczek szwedzki oraz kolorową próbę stalorytu. Dostępny nakład to jedynie 1000 sztuk.
  259,90 zł
 • Folder 5142A-5147A Owady pożyteczne - arkusze nieperforowane

  Folder 5142A-5147A Owady pożyteczne - arkusze nieperforowane

  Limitowane wydanie arkusików nieperforowanych emisji, "Owady pożyteczne". Wydanie dostępne w folderze filatelistycznym, wydanym w nakładzie 8 000 szt. Znaczki pocztowe o wartości 3,30 zł każdy, emisji "Owady pożyteczne". Owady pożyteczne to tytuł rozpoczynający…
  229,90 zł
  szt. Do koszyka
 • Folder 5186A-5187A Skarby Ziemi

  Folder 5186A-5187A Skarby Ziemi

  Skarby Ziemi Folder z arkusikiem polskim perforowanym,nieperforowanym oraz z poddrukiem arkusika chorwackiego
  2 149,00 zł
  szt. Do koszyka
 • Folder 5229 50 lat komiksu Kajko i Kokosz

  Folder 5229 50 lat komiksu Kajko i Kokosz

  Folder zawiera dwa bloki - perforowany i nieperforowany Nakład: – wersja perforowana – 90 000 sztuk – wersja nieperforowana – 6 000 sztuk. Cały nakład wersji nieperforowanej będzie dostępny tylko w folderze filatelistycznym Z tej okazji zostanie wydana…
  129,90 zł
  szt. Do koszyka
 • Blok 371ND - 550.rocznica urodzin Mikołaja Kopernika

  Blok 371ND - 550.rocznica urodzin Mikołaja Kopernika

  550.rocznica urodzin Mikołaja Kopernika - czarnodruk Czarnodruk znaczka w bloku emisji "550.rocznica urodzin Mikołaja Kopernika". Czarnodruk jest wydawnictwem specjalnym i pamiątkowym. Ze względu na nominał znaczka przekreślony liniami falistymi, nie…
  39,90 zł
  szt. Do koszyka
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu